Školska matura

Školska matura u općoj gimnaziji se sastoji od:

    • obrane maturalnog rada
    • dva obvezna predmeta
    • jednog izbornog predmeta

Obvezni predmeti u općim gimnazijama su:

    • hrvatski jezik
    • strani jezik ili matematika, ovisno o izboru učenika

Teme maturalnog rada pripremaju predmetni profesori, a učenici teme odabiru najkasnije do 10. veljače tekuće školske godine. Učenik čiji je maturalni rad ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može pristupiti ostalim dijelovima mature, te se upućuje na polaganje mature u sljedećem ispitnom roku. Učenici su dužni, uz redovite konzultacije s predmetnim profesorom-mentorom, do propisanog roka izraditi maturalni rad i braniti ga pred ispitnim povjerenstvom.

Obvezni predmeti (hrvatski jezik/strani jezik ili matematika) polažu se pisano i usmeno. Izborni predmet može biti bilo koji predmet iz nastavnog plana i programa opće gimnazije.Izborni predmet polaže se usmeno.

Učenici gimnazije koji su sve razrede završili odličnim uspjehom, oslobođeni su polaganja mature. Trebaju samo predati maturalni rad.

       O svim datumima maturanti će biti blagovremeno (najmanje 30 dana prije početka polaganja mature) obaviješteni oglasom na oglasnoj ploči.

Kako pravilno napisati maturalni rad? (Klik)

loading